Privacybeleid

Privacy statement Megalux Display Solutions

Megalux Display Solutions B.V. (Megalux) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacystatement delen we hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ons beleid is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze in Nederland en Europa geldt.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om: Bedrijfsnaam, naam en volledige achternaam contactpersoon, adres, telefoonnummers, emailadressen en andere gegevens die van belang zijn voor een goede communicatie.

Moet u ons uw gegevens verstrekken?

Nee, dat hoeft niet. Wanneer u echter een product of dienst van ons wilt afnemen, moeten wij voor de uitvoering van de daaruit voortkomende contractuele verplichtingen de beschikking hebben over uw persoons- en bedrijfsgegevens. Wanneer u ons deze niet wilt verstrekken kunnen wij niet voldoen aan uw wensen tot het leveren van diensten of zaken.

Doelen

De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door Megalux zijn:

– Het opmaken en verzenden van een door u verzochte offerte.
– De uitvoering van een overeengekomen opdracht: om onze werkzaamheden correct te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken;

Ontvangers

Binnen onze dienstverlening kan sprake zijn van ontvangers van persoonsgegevens. Het gaat dan om derden die wij inschakelen ten behoeve van onze eigen dienstverlening. Dit betreffen bijvoorbeeld software leveranciers, derden die het onderhoud van onze ICT-systemen verzorgen, collega-adviseurs of technische dienstverleners betrokken bij de uitvoer van een opdracht. Indien sprake is van toegang tot uw persoonsgegevens wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken worden gemaakt om een correcte verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen.

Opslag van gegevens

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, slaan wij deze nooit langer op dan noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht of het verlenen van garantie en service. Wanneer de opslag van uw gegevens niet langer noodzakelijk is worden uw gegevens uit onze systemen gewist.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden (buiten de hiervoor genoemde gevallen) alleen aan derden doorgegeven als daar een wettelijke verplichting toe is of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Uw rechten

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens voordat deze verwerking plaatsvindt. U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren of wissen. Wij zullen hieraan meewerken, tenzij er wettelijke of andere dwingende belemmeringen zijn om dit te doen. In dat geval zullen wij u hierover informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en ons te vragen om de verwerking te staken of te beperken. Als er geen wettelijke of andere dwingende belemmeringen zijn zullen wij dit doen. Als van uw rechten gebruik wilt maken kunt u schriftelijk of per email een verzoek indienen. Houd u er rekening mee dat wij uw identiteit controleren voordat wij u de gevraagde gegevens kunnen verstrekken.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Onze computersystemen en gebouwen zijn beveiligd op een niveau dat noodzakelijk en passend is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Wij werken uitsluitend samen met organisaties die minimaal eenzelfde niveau van beveiliging kunnen garanderen. Ondanks alle maatregelen die wij treffen, kan een inbreuk of datalek nooit helemaal worden uitgesloten. Als zich een incident voordoet, zal er direct nader onderzoek worden verricht en zullen maatregelen worden getroffen om verdere schade te voorkomen. Zoals de wet dit vereist, zal een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken personen wiens gegevens het betreft. Wij registreren geen fraudegevoelige betalingsinformatie zoals creditcardgegevens, etc.

Vragen en klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via info@megalux.nl.